គន្លឹះ​ធ្វើ​ឲ្យ​ពុម្ព​អក្សរ​យូនីកូដ​ខ្មែរ Kh ដើរ​បាន​ល្អ​នៅ​លើ​កំណែ CS5 នៃ Photoshop, Illustrator និង InDesign

ពុម្ពអក្សរ ជា​ប្រភេទ​ពុម្ពអក្សរ​ Open Type ដែល​អាច​ដើរ​បាន​ក្នុង​កម្មវិធី​រចនា​មួយចំនួន​ដែល​​ស្គាល់​ប្រភេទ​អក្សរ Open Type ដូច​ជា , និង ជាដើម។ ម្យ៉ាង​វិញ​ទៀត​កម្មវិធី​ទាំង​បី​នេះ Photoshop, Illustrator និង ក្នុង​កំណែ CS5នេះ មាន​បញ្ហា​ជាមួយ​ដំណើរ​ការ​អក្សរ​យូនីកូដ​ខ្មែរ គ្រួសារ ។ ដូច្នេះ​ដើម្បី​ដោះ​ស្រាយ​នោះ សូមអនុវត្ត​តាម​ការ​ណែនាំ​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ។

Photoshop

រូបភាព​មិន​ទាន់​កំណត់ Contextual Alternates

ចូលក្នុង​ប្រអប់ Character > Show Option > Open Type >

ជ្រើស​យក៖​

  • Standard Ligature
  • Contextual Alternates

រូបភាព​ដែល​បាន​កំណត់ Contextual Alternates ​ រួច

Illustrator CS5

ចូល​ប្រអប់ Open Type ជ្រើស​យក Contextual Alternates

InDesign CS5

ចូលក្នុង​ប្រអប់ Character > Show Option > Open Type >

ជ្រើសយក​៖

  • Contextual Alternates

បញ្ជាក់៖ ក្នុងកម្មវិធី InDesign CS5 ត្រូវកំណត់ ​Justification បន្ថែម​ដើម្បី​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​វាយ​តាមបច្ចេកទេស​។

Ctrl+alt+shift+J > Clype Scaling Maximum 150% ទៅ 200%

//

Advertisements
Categories: កូនជាទីស្រលាញ់ | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: